การกู้ยืมเงินที่คิดดอกเบี้ย เกินกว่าร้อยละ 20 ถือว่าผิดกฏหมาย เพื่อนแรงงานต่างชาติได้จากบ้านเกิดเมืองนอนมาทำงานที่ไตห้ วนั ในขณะที่มุมานะทำงานก็ตอ้ บริหารจดั การเงินทองให้ดีด้วถ้

หากต้องมีการก้ยู มืงิน ดอกเบ้ยี เงินก้จู ะตอ้ งไม่เกินร้อยละ20หากมีดอก เบี้ยส่วน

ที่เกิน ผู้ให้กู้ไม่อาจร้องขอให้จ่ายส่วนที่เกิน ได้ห้ามไม่ใหผู้ให้กู้หัก ดอกเบี้ยล่วงหน้า

จากเงินต้น ที่ให้กู้หรือคิดดอกเบี้ยล่วงหน้า รวมกับเงินตนแล้ว คิดดกเบี้ยทบทั้งเงินต้น

และดอกเบี้ยการกระทำเช่นนี้ ถือว่าผิดกฏหมาย ถ้า หากเพื่อนแรงงานต่างชาติประ

สบปัญหาเช่นนี้ สามารถแจ้งขอความช่วย เหลือจากฝ่ายตำรวจเพื่อดำเนินการทาง

กฏหมายได้ นอกจากนี้ หากมคี นมาชวนใหเ้ ป็น ผูป้ ล่อยเงินก้ดู อกเบี้ยแพงให้

ก่คนอื่นท่านตอ้ งระวงั อกี ฝ่ายอาจหอบ เงินหลบหนีไปและยงั ถือว่าท่าน

ทำผดิ กฏหมายในเวลาเดียวกันดว้ อย่าได้เห็นแก่ความโลภชั่วขณะ กระทำผิดกฏหมาย

การปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฏหมายกำหนดที่ ไม่ฉลาดเช่นนี้