เมื่อผู้ที่ถูกอนุบาลดูแลเสียชีวิต มีเงื่อนไขที่ทั้งนายจ้างและแรงงาน ต่างชาติต้องดำเนินการเมื่อเร็วๆนี้คุณตาหวังเพราะป่วยหนักถึงขั้นเสี ยชีวิต หลังจากที่แรงงานต่างชาติชื่อ มาลี
ดูแลมาเป็นเวลา4ปีซึ่งในขณะที่มาลีกำ ลังโศกเศร้าพร้อมกับครอบครัว
 วคุณตาหวังอยู่นั้นแต่มาลีก็กังวลว่าตนเองจะต้องไม่มีงานทำต้องถูกส่งกลับประเทศเพราะ
เหตุดังกล่าวไปพร้อมกันด้วยสำนักงานแรงงานฯชี้ให้เห็นว่า เมื่อผู้ที่ถูกอนุบาลดูแลเสียชีวิต
หากนายจ้างยังมีคุณสมบัติที่ขอจ้างผู้อนุบาลได้ก็สามารถยื่นขอรับโอนจ้างผู้อนุบาลคนเดิมได้
ไม่เช่นนั้นก็ต้องทำเรื่องโอนย้ายผู้อนุบาลให้นายจ้างรายอื่นต่อไปสำนักงานแรงงานฯกล่าวว่า
หลังจากที่ผู้รับการดูแลเสียชีวิตภายใน30วัน นายจ้างจะต้องยื่นหนังสือยินยอมโอนย้ายแรงงาน
ต่างชาติและหลังจากนั้นให้ไปทำเรื่องเปลี่ยนย้ายนายจ้างหรือเปลี่ยนงานที่สำนักงานแรงงานฯ
หรือหากแรงงานต่างชาติตกลงเดินทางกลับก็ให้ช่วยทำเรื่องเดินทางกลับประเทศ ภายในเวลา
ที่กำหนด