ระวัง การชี้แนะชักชวนของบริษัทจัดหา งานที่แฝงด้วยการหลอกลวงในเร็วๆ นี้ ทางการตำรวจได้รับการแจ้งความ ดำเนินคดี โดยที่มีคนร้ายที่อ้างตนรับเป็นผู้ให้
บริการจัดหางานให้ได้นำใบปลิวมาแจกโฆษณาชวนเชื่อให้แกผู้มาทำงานที่มาจากแถบเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ผู้อนุบาลที่ทำงานตามบ้านนายจ้างหลงเชื่อวาสามารถช่วยเหลือญาติ
พี่น้องเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันได้ ถือโอกาสหลอกเอาเงินคาบริการจัดหางานโดยเงินค่
ใช้จ่ายนี้จะเก็บเพียงจำนวนเท่ากับ1ใน3ของเงินค่าบริการที่บริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตาม
กฏหมายเรียกเก็บตามปกติเท่านั้นรายละเอียดในใบปลิวยังระบุวาเมื่อจ่ายเงินแล้วจะออกใบเสร็จ
ให้ด้วย มีแรงงานตางชาติส่วนหนึ่งเพราะความโลภจึงถูกหลอกลวงนอกจากญาติพี่น้องไม่ได้เดินทาง
มาทำงานที่ไต้หวันแล้ว ยังสูญเสียเงินทองที่อุตส่าห์แลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายอีกด้วยทางตำรวจ
แจ้งวา หากไม่ทันระวังโดนหลอกหรือมีข้อสงสัยใดๆควรรีบโทรศัพท์สายตรงป้องกนการหลอกลวง
ที่หมายเลข165หรือแจ้งความโดยตรงที่หมายเลข110และยังสามารถร้องขอความช่วยเหลือผ่าน
ล่ามโดยตรงที่หมายเลข1955