ระวังจะถูกส่งกลับ หากป่วยเป็นโรคติดต่อเพื่อขจัดโรคติดต่อไม่ให้แพร่กระจายทั้งที่มาจากภายนอกหรือในประเทศ
สำนักงานแรงงานนครนิวไทเปได้เรียกร้องให้เพื่อนแรงงานต่างชาติให้จัดการ
ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีนายจ้างก็ควรจัดให้แรงงานต่างชาติต้องไปตรวจ
สุขภาพตามเวลาที่ครบกำหนดสำนักงานแรงงานฯกล่าวว่าลูกจ้างแรงงานต่างชาติ
ที่ทำงานกับนายจ้างเมื่อพบว่าเป็นวัณโรคปอดวัณโรคชนิดเยื้อหุ้มปอดอักเสบและ
กรณีผู้ป่วยโรคเรื้อนหลังจากให้กินยารักษาแล้วก็จะต้องส่งกลับประเทศสำหรับผู้ที่
มีความเสี่ยงเป็นวัณโรคปอดอักเสบชนิดแกรมบวก
ก็จะให้ยา
DOT14วันแล้วจะ
ต้องส่งกลับประเทศต่อไปแรงงานต่างชาติที่เป็นวัณโรคปอด,วัณโรคชนิดเยื้อหุ้มปอดอักเสบ
โรคเรื้อน,โรคติดเชื้อเนื่องจากระบบภูมิบกพร่องหรือการที่ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการรักษาโรคบิดอมีบาโดยนายจ้างจะถูกยกเลิกใบอนุญาตการจ้างงานแต่ถ้าเป็น
โรคติดต่ออื่นๆและให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาลก็จะได้รับอนุญาตให้ทำงาน
อยู่ในไต้หวันต่อไปได้ในส่วนค่ารักษาพยาบาลสำหรับแรงงานต่างชาติที่ถูกกฏหมาย
จะได้รับสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบได้จากกองทุนประกันสุขภาพสำหรับ
แรงงานต่างชาติที่ผิดกฏหมายนอกจากเงินช่วยเหลือจากทางการบางส่วนในการรักษา
วัณโรคปอดซึ่งต้องแยกรักษาต่างหากแล้ว สำหรับโรคติดต่ออื่นๆผู้ป่วยจะต้องรับ
ผิดชอบค่ารักพยาบาลเอง