Đài Loan vào thế giới!


Đài Loan vào thế giới!

GWO cư dân mới học Speech Communication bắt ngày hôm nay, Việt Nam, Indonesia. Thái Lan. Myanmar. Các học sinh cư dân mới từ Campuchia, Philippines và Trung Quốc

Ngoài việc học các kỹ năng của các phương tiện truyền thông phổ biến của Trung Quốc được nói ở Đài Loan, nhưng cũng mong đợi họ được tình trạng của các phương tiện truyền thông vào lớp học để chia sẻ đất nước của họ.