เปิดศึกแข่งขันฟุตบอลแรงงานต่างชาติระดับนานาชาติครั้งที่ 1 2015-11-26 10:48:16

ไต้หวันในโลก! 2015-04-15 15:44:09

ไต้หวันในโลก!GWO อยู่อาศัยใหม่หลักสูตรการพูดการสื่อสารเริ่มวันนี้เวียดนามอินโดนีเซีย. ประเทศไทย. พม่ ...

การกู้ยืมเงินที่คิดดอกเบี้ย เกินกว่าร้อยละ 20 ถือว่าผิดกฏหมาย เพื่อนแรงงานต่างชาติได้จากบ้านเกิดเมืองนอนมา 2014-11-12 14:36:04

ทำงานที่ไตห้ วนั ในขณะที่มุมานะทำงานก็ตอ้ ง บริหารจดั การเงินทองให้ดีด้วยถ้าหากต้องมีการก้ยู มืเงิน ...

เมื่อผู้ที่ถูกอนุบาลดูแลเสียชีวิต มีเงื่อนไขที่ทั้งนายจ้างและแรงงาน ต่างชาติต้องดำเนินการ 2014-11-12 15:47:33

เมื่อเร็วๆนี้คุณตาหวังเพราะป่วยหนักถึงขั้นเสี ยชีวิต หลังจากที่แรงงานต่างชาติชื่อ มาลีดูแลมาเป็นเวลา ...

ระวัง การชี้แนะชักชวนของบริษัทจัดหา งานที่แฝงด้วยการหลอกลวง 2014-11-12 15:56:25

ในเร็วๆ นี้ ทางการตำรวจได้รับการแจ้งความ ดำเนินคดี โดยที่มีคนร้ายที่อ้างตนรับเป็นผู้ให้บริการจัดหางา ...

ระวังจะถูกส่งกลับ หากป่วยเป็นโรคติดต่อ 2014-11-12 16:05:53

เพื่อขจัดโรคติดต่อไม่ให้แพร่กระจายทั้งที่มาจากภายนอกหรือในประเทศสำนักงานแรงงานนครนิวไทเปได้เรียกร้อง ...

หากแรงงานต่างชาติถูกลวนลามทางเพศ ขอให้กล้าที่จะขอความช่วยเหลือโดยเร็ว 2014-11-12 16:12:05

ไต้หวันเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการยึดหลักกฏหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อนแรงงา นต่างชาติเมื่อถูกคุกคา ...